SAM

Stavanger Asset Management

Turning money into value Turning time into longevity

Lyst på ”garantert” negativ avkastning?

Mens renten har fortsatt å falle, og bankinnskudd nå er langt under 1%, så har inflasjonen i Norge begynt å ta seg opp.

NOCPIYOY Index (Norway CPI YoY) 2016-08-24 11-41-08

 

I 2008, i kjølvannet av finanskrisen bestemte Kristin Halvorsen (daværende finansminister) at vi skulle forby produkter som kunden ikke hadde forutsetning for å kunne forstå. Serien av hendelser som ledet opp til dette var i hovedsak Kommuner som tapte store summer på strukturerte produkter, samt småinvestorer som tapte på belånte investeringer. Det mest interessante i denne sammenhengen er sistnevnte.

Røeggen vant et søksmål mot DNB i 2013, hvor et av de vesentlige punktene omhandlet kalkulasjon av forventet avkastning, og at denne måtte anses som negativ gitt at investeringen var belånt. Hvis vi i dagens marked gjør noen beregninger på forventet avkastning av et bank-innskudd, så skulle vi komme i nærheten av -4%:

– bankinnskudd        0,70%

– skatt                        -0,20%

– Formuesskatt         -0,85%

– inflasjon                  -3,70%

-4,05%

Et av de største dilemmaene i dagens finansielle markedsplass er hvordan en skal få avkastning overhode, uten å måtte ta større risiko enn en ønsker. Dette er veldig synlig i rentemarkedet, hvor statsobligasjoner i den vestlige verden prises til negativ rente tilnærmet de neste 10 årene. Det betyr mao at mange markedsaktører er villige til å betale penger for å få plassert midlene ”trygt” hos eksempelvis den Tyske stat. Med ordet ”trygt” i denne sammenhengen menes sikkerheten av å få innskutt (nominelt) beløp tilbake ved obligasjonens forfall. Denne vissheten er en da villig til å betale for, noe som betyr at gitt avkastning i perioden er negativ.

Hva er risiko?

Er betydning av risiko forbundet med faren for tap, eller negativ avkastning? Eller er det mer forbundet med hvor mye endelig realisert avkastning kan avvike fra forventet avkastning?

Mens vi i finansbransjen gjerne deler ”risiko” begrepet mellom 1) faren for permanent tap og 2) verdisvingninger underveis (volatilitet), så er det min erfaring at de fleste kundene jeg har hatt er mest opptatt av det første. Og det er det som her blir interessant. Alternative pengeplasseringer i eksempelvis aksjer, obligasjoner, råvarer, eiendom, eller lignende vil være forbundet med usikkerhet ift hva avkastningen blir og hvor lenge en må sitte på investeringen for å oppnå ønsket avkastning. I mellomtiden vil avkastningen kunne være negativ. Men, ved å gjøre de rette investeringene, riktig sammensetting sammenholdt med ”riktig” tidshorisont, så vil likevel forventet avkastning være positiv.

Når det gjelder bankinnskudd så vet vi i dag at forventet avkastning er negativ, og vi vet samtidig av realisert avkastning ikke vil avvike nevneverdig fra forventet avkastning. Mao, risikoen er liten i form av at realisert avkastning er mer eller mindre kjent i dag (utfallsrommet er minimalt), men risikoen er derimot betydelig i form av at avkastningen er gitt å være negativ.

Nå skal det sies at det på generelt grunnlag IKKE er tilrådelig å endre risikoprofil, dvs ta risiko som en ellers ikke ville ha tatt, med grunnlag i rådende markedsforhold. Men om en skulle ha vilje, forståelse og evne til kunne ta risiko, men ennå ikke har tatt steget, så vil kanskje renteutsiktene for bankinnskudd være det som burde sette i gang en prosess for hvordan hardt opptjente midler burde forvaltes.

 

Med vennlig hilsen

Even Krohn-Pettersen

Partner

 

 

Posted 2016-08-24T09:53:15+00:00