Hvilken effekt vil det ha på formuen og verdiene dine hvis oljeprisen skulle bli værende på $80 fatet eller lavere?


Illustrasjon av Michael Gibbs

Jeg vil på ingen måte påberope meg ekspertise på oljemarkedet, eller det å kunne spå eller anslå fremtidig oljepris. Jeg legger derimot merke til at oljeprisen historisk har beveget seg over store spenn, og forskjellige markedsaktører har forskjellige oppfatninger av hva oljeprisen burde være.

Noen interessante observasjoner for de siste 25 årene:
– Gjennomsnittlig oljepris:​​ 46,07
– Laveste månedlige pris:​​ 10,46
– Høyeste månedlige pris:​​139,83

Gjennom store deler av 80- og 90-tallet lå oljeprisen på rundt $20 per fat, mens den begynte å stige inn på 2000-tallet. I 2008 falt oljeprisen fra $140/fat ned til $45/fat i løpet av et halvt år, mens den gradvis steg tilbake til $120-tallet i løpet av de påfølgende 3 årene. Vi har nå sett et fall fra $112 til $82 i løpet av 3 måneder, og usikkerheten har blitt noe større enn hva vi er blitt vant til. Igjen, jeg skal ikke forsøke meg på å predikere hva oljeprisen skal være i fremtiden, men jeg observerer at oljeanalytikere presenterer plausible argumenter både for høyere og lavere priser enn hva dagens marked er. Det som kanskje er vel så interessant, er å gjøre seg noen tanker ift sannsynligheter – og hva oljeprisen betyr.

Hvis vi forutsetter at dagens markedspris er tilnærmet perfekt ut ifra all kjent informasjon, så skulle det tilsi at det er noenlunde lik sannsynlighet for at oljeprisen kan falle som at den kan stige. Nå vil vi mennesker ha en tilbøyelighet til å ville se optimistisk på verden. Så hvis vi f.eks sa at det er 50% større sannsynlighet for at oljeprisen stiger som at den skal synke, så kunne vi se for oss et utfallsrom mellom $65 og $118 (ett standardavvik på oppsiden og ½ standardavvik på nedsiden). Hvis vi da ser på utviklingen til Oslo børs så langt i år, så har indeksen steget med ca. 7%, og dette i en periode hvor oljeprisen har falt med 25%. Det skulle vel gjerne tilsi at markedet forventer at fallet i oljeprisen vil være midlertidig. Som vi derimot kan se av det statistiske utfallsrommet, så skulle det være minst like sannsynlig at vi ser oljepris på $60-tallet som at vi skulle se den tilbake til godt over $100.

HVIS vi skulle få en periode med vedvarende oljepris på $70-$80 fatet eller lavere, hvilken effekt vil det ha på DIN formue og DINE verdier?

Igjen, jeg har ikke alle svarene, men oppfordrer til ettertanke. Hvor stor del av AS Norge er mer eller mindre avhengig av hva som skjer innenfor olje- og gass-sektoren? Hvor stor del av Oslo Børs er mer eller mindre avhengig av hva som skjer innenfor olje- og gass-sektoren? Hvis vi skulle ha priser på nevnte nivå, hvor stor andel av planlagte prosjekter og utbygging vil bli utsatt eller skrinlagt? Hva vil dette i så måte bety for arbeidsledigheten? Med et eventuelt fravær av vekst innen olje-og gass-sektor, hvor konkurransedyktig er Norge og nordmenn sett ut ifra lønns-og prisnivået som vi har? Hvilken betydning vil det ha for innflytting og arbeidsinnvandring? Hva vil det bety for investeringslysten, og derav eiendomsmarkedet (bolig og næring)?

Jeg er sikker på at vi alle har våre tanker rundt de nevnte spørsmål, og jeg er også sikker på at det skulle legge grunnlag for en meget lang og interessant diskusjon. Foruten å skulle mene for mye om hva morgendagen bringer, så kan det virke fornuftig å tenke på de gamle visdomsordene om at en ikke skal putte alle eggene i en og samme kurv.

Når vi bor her, har eiendelene våre her, jobber her (gjerne i en bedrift som direkte eller indirekte vil være påvirket av hva som skjer inne olje og gass), så er det mulig at det kunne virke fornuftig å tenke litt diversifisering utenfor landets grenser ift de investeringene vi gjør.

Screenshot 2014-11-06 18.50.40

Kilde: Bloomberg

Even Krohn-Pettersen
Partner
Stavanger Asset Management AS